تفاوت اهداء خون با اهداء پلاسما

اهدای پلاسما و اهدای خون چه تفاوت و چه شباهت هایی دارد؟
• در هر دو مورد اهداکننده جزئی از اجزای متشکله سیستم گردش خون را جهت تهیه فرآورده های دارویی اهداء می کند.
• در هر دو مورد معاینات بالینی و بررسی های آزمایشگاهی ویروس شناسی انجام می شود.
• در هر دو مورد اهداء ، اقدامی انسان دوستانه و خداپسندانه می باشد.
• در اهدای خون کامل ، برداشت پلاسما و سلول های خونی به طور کامل انجام می شود اما در اهدای پلاسما ، سلول های خونی به فرد بازگردانده شده و صرفا پلاسما جدا می شود.
• در هر بار اهدای خون کامل ، حدود cc 450 خون برداشت شده اما در هر بار اهدای پلاسما حدود cc 750 پلاسما گرفته می شود.
• حداکثر تعداد دفعات اهدای خون کامل ، ۴ بار در سال و در مورد اهدای پلاسما ۲۴ بار در سال می باشد.
• در فرآیند پلاسمافرزیس علاوه بر انجام آزمایشات ایدز، هپاتیت B، و هپاتیتC که در اهدای خون کامل نیز انجام می گیرد ، آزمایشات مربوط به آنزیم­های کبدی، پروتئین بدن، سیفلیس و وضعیت ایمونوگلوبولینg نیز انجام می شود.
• حداقل فاصله زمانی بین دو اهداء در اهدای خون کامل ، ۳ ماه و در اهدای پلاسما حداقل ۷ روز می باشد.